medline@medline.pl

515 088 687

Aspekty prawne

Aspekty prawne

Ratowanie komuś życia wcale nie jest aż tak skomplikowane, jak się powszechnie wydaje. Nie trzeba mieć specjalnego sprzętu – tak naprawdę wystarczy się odważyć i chcieć pomóc . Niestety często mamy mnóstwo obaw przed podjęciem akcji ratowniczej ze względu na późniejsze konsekwencje.

Polskie prawo chroni osoby niewykwalifikowane, które starają się ratować ludzkie życie w chwili zagrożenia oraz wręcz określa kary za nieudzielenie pomocy.

Ustawa z dnia 06. czerwca 1997r. – Kodeks Karny

Art. 26.

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony

Art. 162.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)

Art. 4.

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 5.

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

Art. 44.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

a) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,

d) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

a) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,

b) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

c) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

ZMIANY PRAWNE

1. Zgodnie z przepisami prawnymi, na Pracodawcach spoczywa obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłych wypadków lub ewakuacji z miejsca pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly………

2. Przedsiębiorstwa, zgodnie z nowymi przepisami BHP, musza wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy i ochronę przeciwpożarową

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly………

3. Pierwsza pomoc medyczna to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby bez wykształcenia medycznego i trwających do czasu, gdy możliwe jest udzielenie specjalistycznej pomocy. Wystarczy kilka prostych czynności, by uratować życie lub zdrowie drugiej osoby. Trzeba jedynie wiedzieć, jakich….

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly………….

Nie bójmy się pomagać ludziom !

Od naszego zachowania i chęci udzielenia pierwszej pomocy zależy ludzkie życie.

Skontaktujmy się