medline@medline.pl

515 088 687

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY www.medline.pl :

I. Postanowienia Ogólne
Niniejszym ustanawia się politykę prywatności, mającą za przedmiot zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, NIP: 929-011-63-70, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184463, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS

II. Zakres danych objętych Polityką
Medline Sp. z o.o. informuje, iż użytkownik korzystając z serwisu: www.medline.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne i dotyczy tylko tych danych, jakie są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi.
Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożliwość dokonania czynności, której te dane dotyczą.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Cookies (Ciasteczka)
Serwis: www.medline.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu.
Cookies, to pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu identyfikujące go celem wykonania określonej operacji, m.in. uwierzytelnienia, gromadzenia danych statystycznych lub utrwalania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies pozostają nieszkodliwe dla komputera użytkownika i dla danych utrwalonych na urządzeniu końcowym użytkownika.
W ustawieniach przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika.
Inne aplikacje
Serwis www.medline.pl nie obsługuje formularzy, okien pop-up i innych aplikacji znajdujących się gościnnie w powiązaniu z serwisem.
Kwestie te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Osobowe Publikowane Publicznie
Dane osobowe podane na serwisach należących do serwisu: www.medline.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma wpływu na wykorzystanie tych danych, a ich ochrona pozostaje poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

Newslettery
Elektroniczne bezpłatne newslettery należące do serwisu przesyłane są wyłącznie po uprzednim podaniu w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie newsletterów.

Niezapowiedziane Wiadomości
Medline Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom serwisu: www.medline.pl, którzy przekazali swoje dane osobowe i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiane są informacje komercyjne (informacje o promocjach i inne informacje marketingowe), niekomercyjne (życzenia, komentarze osobiste, itp.) i informacje wewnętrzne serwisu www.medline.pl (zmiany serwisu i przepisów wewnętrznych regulujących jego funkcjonowanie.).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Serwis www.medline.pl zapewnia użytkownikom realizację uprawnień przyznanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez żądanie przesłane w formularzu kontaktowym na adres: medline@medline.pl

Serwi www.medline.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.). i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, których celem jest ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem.

V. Dodatkowe informacje
Medline Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z serwisu www.medline.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Medline Sp. z o.o. będzie informować bez uzasadnionej zwłoki na stronach serwisu www.medline.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości co do kwestii uregulowanych w Polityce Prywatności serwisu www.medline.pl, Medline Sp. z o.o. odpowie mailowo zwrotnie na formularz kontaktowy przesłany na adres e-mail: medline@medline.pl.

Skontaktujmy się