medline@medline.pl

515 088 687

Zapytanie cenowe – szkolenia i doradztwo (projekt współfinansowany przez UE)

10.06.2014 Zapytanie cenowe – szkolenia i doradztwo (projekt współfinansowany przez UE)

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Doradztwo i szkolenia dla pracowników szansą na rozwój firmy Medline Sp. z o.o.” nr WND-POKL.08.01.01-08-232/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII PO KL. Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.1. PO KL oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, publikujemy zapytanie cenowe na wykonanie usługi szkoleniowo- doradczej.

 

Zapytanie ofertowe – POBIERZ PLIK

Załączniki do zapytania – POBIERZ PLIK

Jeśli istnieje problem z pobraniem pliku – prosimy o kontakt mailowy  a.ciesielska@medline.pl

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Medline Sp. z o.o,. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, w terminie 10 dni roboczych od dnia zamieszczenia ogłoszenia, czyli od dnia 10.06.2014 do dnia  24.06.2014. do godz. 12.00.           Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Zapytanie ofertowe – Doradztwo i szkolenia dla pracowników szansą na rozwój firmy Medline Sp. z o.o.